home | contact

Leerlingen

Schoolwijzer aanmelden 2019-2020

Protocol Aanname NSV2

De NSV2 als eerste keuze? Welkom! Wij willen graag samen met u zorgen voor een leerzame en mooie schooltijd voor uw kind(eren).

Voordat het zover is, is het goed om het volgende te weten over het aannamebeleid.

Visie op aanname

We gunnen ieder kind een goede start op een school die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van dat kind. Daarvoor is het belangrijk dat wij als NSV2 een goed beeld krijgen van uw kind. Zicht op de talenten en de ondersteuningsbehoeften helpen ons het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op ieder kind. Vanuit dit standpunt is ons aannamebeleid geformuleerd. Wij streven naar een brede variatie binnen onze schoolpopulatie.

Aanmelding, overdracht en plaatsing

De procedure kent drie fases: aanmelding, overdracht en plaatsing. Hierna worden deze drie stappen toegelicht.

Aanmelding

Sinds een aantal jaren kan er niet meer direct worden aangemeld bij de NSV2. In Nijmegen werken we met Schoolwijzer. Dit betekent dat er gewerkt wordt via een Centrale Aanmelding, die verzorgd wordt door de gemeente Nijmegen. Aanmelden kunt u via de website www.schoolwijzernijmegen.nl

Hier vindt u ook meer informatie over voorrangsregels en plaatsingsrondes.

Overdracht

Met warme overdracht wordt het gesprek bedoeld waarbij de ouders van het kind, een leider/leidster van de peuterspeelzaal en een leerkracht/onderbouwcoördinator en/of intern begeleider van de NSV2 aanwezig is. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld van het kind te krijgen. Het is belangrijk dat daarbij duidelijk wordt op welke ontwikkelingsgebieden de talenten van het kind liggen en op welke gebieden het kind eventueel extra ondersteuning nodig heeft om een goede start te kunnen maken op de basisschool. Op het moment dat de naam van uw kind door Schoolwijzer aan ons wordt doorgegeven, wordt door de onderbouwcoördinator (Bea Klaus) en de intern begeleider (Lyette Wullems) een afspraak gemaakt voor de warme overdracht met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar uw kind, totdat het vier jaar is, naar toe gaat.

De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf nodigt u uit voor dit gesprek.

Op dit moment vindt er een warme overdracht plaats voor alle kinderen die komen van de peuterspeelzalen De Goffertrakkertjes en Haasje Over en van kinderdagverblijf De Tweeling. In de toekomst willen we dit gaan uitbreiden met de overige kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in de naaste omgeving.

Plaatsing

Meestal ontwikkelt uw kind zich normaal, soms met wat kleine aandachtspunten. Het kind wordt dan direct geplaatst.

In sommige gevallen echter bestaat er zorg over de start van een kind op de basisschool. Het kan zijn dat u als ouders ziet dat uw kind zich niet vanzelf ontwikkelt. Of het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal geeft aan dat er zorgen bestaan over de ontwikkeling van uw kind. Dit wordt meestal duidelijk in het warme overdrachtsgesprek.

Is dat niet het geval of uw kind zit niet op de aangegeven kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en u heeft toch uw zorg over de start van uw kind? In dit geval is het van belang dit aan te geven bij de onderbouwcoördinator of intern begeleider.

Wij maken dan een afspraak met u om de ontwikkeling van uw kind en de bestaande zorgen met u te bespreken. In dit gesprek vragen wij u om toestemming om contact op te nemen met de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf om ons beeld aan te vullen met hun bevindingen.

De informatie van de ouders en het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal vormen een beeld van het kind. Dit beeld bespreken wij met de directeur (Rianne Wanders) en de verantwoordelijke voor de zorg op stichtingsniveau (Francine Stevens).

Hieruit kunnen een aantal conclusies en aanbevelingen volgen:

De onderwijsbehoeften zijn duidelijk en passend bij het onderwijsaanbod van de NSV2:

- Uw kind wordt geplaatst op de NSV2. We kijken met elkaar welke aanvullende maatregelen er eventueel nodig zijn om een goede start te kunnen maken.

De onderwijsbehoeften zijn nog niet duidelijk:

- Er is meer informatie nodig om de onderwijsbehoeften van uw kind in beeld te krijgen. Dit kan gebeuren door middel van een observatie op het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal door de intern begeleider of een orthopedagoog. Ook kan het zijn dat er geadviseerd wordt een onderzoek te laten doen.

- Uw kind wordt geplaatst voor een proefperiode. Er worden doelen opgesteld, die na deze periode worden geëvalueerd. Dan wordt ook besloten of het kind definitief wordt geplaatst.

De onderwijsbehoeften zijn duidelijk en niet passend bij het onderwijsaanbod van de NSV2:

- Uw kind wordt niet geplaatst op de NSV2. Samen met jullie als ouders wordt gezocht naar een plaats voor het kind waar wel een passend onderwijsaanbod is.

Wij gaan uit van een goede samenwerking met u om ervoor te zorgen dat uw kind een goede start heeft op een passende school!

Wilt u meer informatie, dan kunt u uiteraard altijd terecht op onze school. Kijk bij contact voor de mogelijkeheden tot contact.

Team NSV2