home | contact

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap is zo gewoon. We zijn eraan gewend dat meepraten wordt gewaardeerd, wettelijk verplicht is en georganiseerd word in officiële vergaderingen en overleggen met de leiding. Op het werk en op de school van onze kinderen. Hoewel gewoon en verplicht; het moet wel gebeuren. Door ouders en leerkrachten. Vrijwilligers die in de avonduren hun steentje bijdragen aan een prettig en veilig leer- en leefklimaat. Voor kinderen én voor leerkrachten. Een gezamenlijk belang.

Rechten

De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en kan ook zelf het initiatief nemen om vragen over het beleid op de agenda van de schoolleiding te zetten. De MR wordt geïnformeerd door de directeur over alle lopende zaken.

De wet op de Medezeggenschap in het onderwijs regelt dat de MR instemmingsrecht heeft over schoolbeleid. Concreet betekent dit: het schoolplan, het zorgbeleid, de vakantieplanning en het formatieplan. De MR overlegt met de directeur, coördinator of leerkracht over specifieke onderwerpen. Met de directeur worden de lopende zaken besproken. De directeur informeert, de MR reflecteert. De MR werkt samen met de verschillende commissies binnen de school, zoals de Oudervereniging.

Sollicitaties

De MR levert twee kandidaten, één ouder en één leerkracht, voor de benoemingsadviescommissie (BAC). Deze commissie voert de sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten en komt op basis hiervan tot een benoemingsvoordracht aan het bestuur.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is een onderwerp dat door de MR in samenspraak met de oudervereniging op de agenda wordt gezet.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De Medezeggenschapsraden van alle SRS-scholen zijn vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR werkt aan voorstellen voor fusie, invoering lumpsum, maar ook aan het formatieplan, de omzetting van de GMR naar een Ondernemingsraad en aan de nieuwe betrokkenheid van ouders.

Verkiezingen

De Medezeggenschapsraad van de NSV2 heeft 10 leden. 5 ouders en 5 leerkrachten. Elk jaar treden leden af en worden nieuwe leden gekozen voor een termijn van 3 jaar. Ouders worden gekozen door de ouders; leerkrachten door leerkrachten. Eind mei, begin juni wordt via de Weekbrief en de posters bij de ingang van de school, bekend gemaakt dat er verkiezingen zijn.

De MR gaat u ook dit jaar een aantal keer, via de nieuwsbrief, informeren over onderwerpen die tijdens het MR overleg aan bod zijn geweest. Wij willen u hiermee op de hoogte houden van de zaken die spelen op de NSV2.  Het jaarverslag staat op de web-site van de NSV2 . Hierin leest u welke onderwerpen door de MR in het vorige jaar behandeld zijn en met welk resultaat. De MR wil graag dat de NSV2 een school is waar ouders en leerkrachten positief samenwerken en communiceren met elkaar.  De MR heeft haar beleidvoornemens  benoemd en staan beschreven in het jaarplan, die te vinden is op deze site. Als u vragen heeft of contact wilt met de MR kan dat door een van ons rechtstreeks aan te spreken of een mail te sturen naar MR@nsv2.nl.

Klik hier voor het bestand waar de leden zich voorstellen.