home | contact

De Deuren Open

Schoolplan 2015-2019

Nijmeegse Schoolvereniging 2 Ziel, Zaak & Strategie NSV2 2015-2019

Onze Ambitie

Met de deuren open. Dat is de titel van ons verhaal, van onze collectieve ambitie. We willen een open, transparante school zijn. Waarin we de wereld de school binnen halen en zelf de wereld in gaan. Op ontdekkingsreis. Zien wat er om ons heen gebeurt en met elkaar vorm geven aan de betekenis die we daar aan willen geven. Daarvoor hebben we elkaar nodig: leerlingen, collega's, ouders en organisaties om ons heen. Met open deuren gaat over het kijken, zien, waarnemen en bedenken en doen. Steeds opnieuw.

We hebben het verhaal van onze school samen vormgegeven. Door te kijken wat er in de maatschappij gebeurt, wat wij daarmee willen. En ook wat niet. Als team hebben we de eerste lijnen uitgezet. Dat is ook onze taak. Ons verhaal hebben we gedeeld met ouders en leerlingen. En in de gesprekken daardoor onze ideeën ook kunnen toetsen.

Ons verhaal is voor onszelf het kader waarbinnen we de komende jaren willen werken. Als leidraad en focus. Maar met de ruimte om de realiteit te verbinden aan onze doelen. De wereld verandert zo snel dat we niet weten hoe het er over een jaar uitziet. Dat maakt het ook spannend en uitdagend. En soms ook lastig en onvoorspelbaar.

In dit stuk willen we vooral de energie laten voelen die we zelf hebben ervaren door met de toekomst van ons onderwijs bezig te zijn. De toekomst van de huidige generatie leerlingen. We beschrijven onze ambitie, dat wat we willen bereiken. Het is geen uitgewerkt verhaal, dat komt namelijk terug in ons schoolplan en jaarplannen.

We hebben ons verhaal opgedeeld in drie onderdelen, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

In de ZIEL beschrijven we onze identiteit. Waar we vandaan komen, wat de kenmerken zijn van onze school, team en leerlingen. En ook welke waarden ons leiden in de manier waarop we met elkaar functioneren, wat we belangrijk vinden.

De ZAAK omvat onze opdracht. Daar waar we werk van willen maken. Dat zijn de beelden, speerpunten en doelen die we willen realiseren. Ambitieus Realistisch.

De STRATEGIE is de wijze waarop we met elkaar willen werken. Wat voor ons belangrijk is in ons dagelijks handelen. Dat wordt mede gevoed door onze ZIEL en moet consistent zijn met onze ZAAK.

De Ziel

Hallo, leuk je te ontmoeten! Je kent mij vast wel. Althans, mensen om me heen zeggen dat ze me niet snel over het hoofd zien. Dat ik redelijk goed in beeld ben. Dat komt misschien wel door mijn achtergrond. Mijn familie is van oorsprong best maatschappelijk actief. In mijn roots zitten sterke vrouwen, die in zich in de loop der jaren echt geëmancipeerd hebben. En ook de mannen in mijn achtergrond hebben zich wel laten gelden. Sterk in het uitdragen van waarden. En met een bepaalde status. We hebben het thuis ook veel over politiek. Wat er gebeurt in de wereld, hoe de maatschappij zich ontwikkelt….

Ik ben niet religieus, maar kan me wel vinden in de waarde van christelijke uitgangspunten en rituelen. Dat hoort bij mijn achtergrond. Ik heb de kans gekregen om me te ontwikkelen, goed onderwijs te volgen. Dat heeft wel geleid dat ik wel een sterk karakter heb: ik ben onafhankelijk en zelfbewust. Ook al is dat wel eens lastig om nu echt mijn positie te kiezen. Het liefst neem ik het beste uit mijn verleden, mijn achtergrond mee en voeg daar wat meer van de nieuwe tijd aan toe. Dat vraagt dan van mij ook wat meer loslaten van het oude vertrouwde. En dat is voor mij ook een leerproces. Misschien hoort dat ook wel bij mijn eigen ontwikkeling. Ik ben wel van het overzicht, zekerheid en duidelijkheid. En als dat er niet is, schiet ik ook wel eens in de stress. Ik heb namelijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel, wil hard werken en pak veel dingen op, zeg maar een hoge productiviteit! Ik vind het leuk om dingen te regelen, te organiseren. Daar steek ik ook veel tijd in. Want als ik iets toezeg, wil ik het ook afmaken. Betrouwbaarheid vind ik belangrijk. En mensen vinden mij altijd vriendelijk en behulpzaam. Ik sta ook graag klaar voor anderen!

Ach, en door de jaren heen heb ik mezelf in mijn werk ook wat beter leren kennen. Zie ik ook wel dat er dingetjes zijn waar ik wat minder goed in ben. Dan kan ik ook wel eens wat slordiger zijn, dingen niet netjes afronden. Of mijn mening van te voren al gevormd hebben, zonder goed te luisteren ("ik weet al hoe dat gaat aflopen", of " daar heb je haar weer.."). Dan ben ik wel eens te kort door de bocht. Dat harde werken maakt overigens ook wel dat ik weinig tijd investeer om dingen beter uit te zoeken, kritisch te kijken naar wat het betekent of gaat opleveren. En dan zeg ik gewoon te snel 'ja' tegen iets. Maar ondertussen ben ik er niet met hart en ziel aan verbonden. En dan wil ik er ook wel eens onzorgvuldig mee omgaan. En ga ik een beetje mopperen….

Daar wil ik eigenlijk wel vanaf. Als ik eerlijk ben zou ik wel wat meer tijd en aandacht willen geven aan het ontdekken van nieuwe dingen, meer op zoek willen gaan naar inspiratie, creatiever zijn in het aanpakken en bekijken van dingen. Niet meteen de standaardoplossing pakken. Het lef hebben om ook iets los te laten. Nieuwsgierig te zijn, nieuwe wegen in te slaan. Maar dan wel gedegen met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan. Het iets luchtiger houden, de humor die ik heb in te zetten om te relativeren. Als ik daar aan denk word ik al blij.

Ik ben nu wel echt een volwassen. Sta goed in het leven. Ik doe mijn werk goed, streef naar kwaliteit in wat ik doe. Vind het ook fijn om te zien dat ik wel wat bereikt heb in het leven, dat ik succes heb. Dat geeft me ook vertrouwen en een basis van veiligheid. Zowel qua inkomen als qua plek in de maatschappij. Drukte en gezelligheid horen wel bij mij. En tegelijkertijd zou ik ook wel iets meer diepgang willen, wat meer stilstaan bij wat ik wil en wie ik ben. Ik hou er van om mijn intelligentie in te zetten om antwoorden te zoeken op grotere vraagstukken. Daarmee probeer ik te ontdekken hoe ik recht kan doen aan wat anderen nodig hebben in de maatschappij. En ook zorg dragen voor de toekomst van de wereld. Milieubewuster zijn, niet dat gehaast.

Ik heb mijn eigen stijl ontwikkeld. Kan mezelf wel zijn. Dus accepteer ik de paar kilootjes teveel, maar probeer ik er wel goed uit te zien. Verzorgd. Niet al te hip, meer casual. Dat past gewoon het beste bij mij. Ik hou zeker van sport en bewegen. Niet bloedfanatiek, maar gewoon lekker actief zijn. In de weekenden onderneem ik ook andere leuke uitjes. Gelukkig kom ik ook uit de stad. Dan is er ook wel iets te doen! Naar theater, film of af en toe een tentoonstelling.

 De Zaak

We hebben als team kritisch gekeken naar wat er om ons heen gebeurt in de maatschappij, in het onderwijs en binnen onze eigen school. We hebben de opbrengsten van tevredenheidsonderzoeken onder ouders, leerlingen en onszelf serieus genomen. En we hebben ons gerealiseerd dat we niet alles kunnen wat we zouden willen. Maar dat als we ons focussen op een paar ontwikkelingen, we wel stappen kunnen zetten.

Onze ambitie wordt zowel vanuit een verlangen als vanuit een noodzaak gevoed. Het verlangen om goed onderwijs te blijven geven aan een generatie leerlingen die op een andere manier functioneert dan een aantal jaren geleden. We willen bijdragen aan autonome, betrokken en zelfstandige leerlingen. Dat betekent dat we op een andere manier ons onderwijs moeten vormgeven. Leerlingen uitdagen om autonoom, zelfstandig en betrokken te kunnen en mogen zijn. In zowel aanbod als vorm zullen we daar bij stil staan. We realiseren ons dat alle leerlingen andere kwaliteiten hebben. En dat dat betekent dat zij ook op verschillende manieren mogen leren en benaderd moeten worden. Het is voor ons als professional ook de uitdaging om aan te sluiten bij niveau en interesses van leerlingen. We gaan dan ook op zoek naar een concept dat hierbij sluit.

We willen het leerstofjaarklassensysteem als (voorlopige) basis vasthouden, waarbinnen we op zoek gaan naar vormen waarbij leerlingen zelf meer keuzes en ook verantwoordelijkheid hebben in het leerproces. De leerkracht blijft eindverantwoordelijk, dat hoort bij onze taak. Maar we willen leerlingen uitdagen om zelf keuzes te leren maken, samen te werken met anderen, op onderzoek uit te gaan naar kennis. We geloven in de kracht van heterogeen onderwijs. En we zullen soms ook kiezen voor momenten waarop leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken. We willen leerlingen bewust maken van hun plek en rol in de maatschappij. Ze te laten zien welke bijdrage zij kunnen leveren, en ook wat dat van hen vraagt.

Dat kunnen we ook niet alleen. We willen hierin ook meer in afstemming en overleg met ouders werken. Ouderbetrokkenheid en Ouderparticipatie. Een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat maakt dat we samen op zoek moeten naar een passende vorm, waarbij we de oude structuren en overtuigingen ook moeten bijstellen.

Als team willen we ook meer samen ontwikkelen en leren. We zullen ons overleg qua inhoud en vorm daarop moeten inrichten. Onze tijd ook goed en effectief besteden. Geen ellenlange agenda's, maar doelgericht. Van elkaar leren door ook bij elkaar in de groepen te kijken. De deuren open. En daarbij open staan voor elkaars kwaliteiten en ideeën. Als wij ons eigen vak belangrijk vinden, moeten we als professional ook zelf de regie gaan nemen over wat we belangrijk vinden. Het neerzetten van deze ambitie helpt ons hierbij. Het vraagt van ons ook een hoge mate van vakmanschap: vakkennis, samenwerken, zelfreflectie. Op zoek naar voorbeelden en ideeën, ook buiten onze eigen school. Steeds onszelf opnieuw de vraag te stellen: doen we de goede dingen en kan het beter?

Onze ambitie hebben we in drie speerpunten vertaald.

Onze leerlingen zijn Autonoom, Gemotiveerd en Betrokken

We werken in een professionele organisatie met een professionele cultuur

We zijn een moderne school

Deze speerpunten hebben we vertaald naar doelen waar we aan willen werken. Deze doelen komen terug in de jaarplannen die we steeds opstellen. Waarin we benoemen welke activiteiten we gaan ondernemen om de doelen te realiseren. En daarmee de speerpunten zichtbaar te maken.

1. Onze leerlingen zijn autonoom, gemotiveerd en betrokken.

Zij kunnen zelfstandig beslissingen nemen, zijn gemotiveerd om zichzelf te ontwikkelen en zijn betrokken bij de leerstof en op elkaar.

a. We hebben een doorgaande lijn in het versterken van de zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen kunnen zelf keuzes maken in planning en activiteiten binnen de gegeven kaders.

b. Leerlingen stemmen in overleg met de leerkracht hun leerdoelen en werkwijze af voor een bepaalde periode.

c. Leerlingen leren hoe zij overwogen keuzes maken en de consequenties hiervan leren inzien en dragen. Zowel voor henzelf als voor hun omgeving.

d. We hebben volop aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen, door in contact te zijn met leerlingen.

e. We kunnen onze leerlingen in hoge mate onderwijs op maat bieden.

f. We werken met (digitale) hulpmiddelen om leerlingen ook minder leerkrachtafhankelijk te laten zijn in de lessen.

g. We werken volgens projectonderwijs, waarbij leerlingen thema's ontdekken en uitwerken met ondersteuning van leerkrachten.

h. We werken groepsdoorbrekend daar waar dit ondersteunend is voor het leerproces van leerlingen.

i. Ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling van leerlingen op school. We willen meer afstemmen en samenwerken met ouders en leerling samen.

2. We werken in een professionele organisatie met een professionele cultuur

Dat betekent dat we weten wat onze doelen zijn, en dat we steeds opnieuw kijken op welke wijze we hier individueel en gezamenlijk aan bijdragen.

a. We hebben een hoge standaard wat betreft ons vakmanschap: we beheersen de lesstof, kennen de (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het terrein van leren, kunnen digitale leermiddelen adequaat toepassen en weten hoe we de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen kunnen versterken.

b. We werken op een professionele manier met elkaar samen, dat wil zeggen doel-bewust, oog voor het proces en in staat om te reflecteren op ons eigen en gezamenlijk handelen. Met als doel ons onderwijs kwalitatief steeds beter te maken.

c. Onze overleggen zijn gericht op de inhoud, op het steeds beter worden.

d. We laten ons inspireren door elkaar en door voorbeelden van buiten.

e. We nemen onze verantwoordelijkheid wanneer hoort en geven deze waar dat kan. En spreken ook uit naar anderen waar dit wel en niet goed gaat.

f. We zijn ons bewust van het belang van een goede werkrelatie met ouders en organisaties om ons heen.

3. We zijn een moderne school.

Ons schoolgebouw is een aantrekkelijke, functionele werkomgeving. Waar kinderen voldoende ruimte hebben om te leren, spelen en samen te werken. Een moderne omgeving waarin digitale hulpmiddelen voldoende voor handen zijn.

a. De school heeft een lichte, ruime uitstraling, waarin voldoende ruimte is gecreëerd om zowel binnen de klaslokalen als erbuiten in groepjes en zelfstandig aan het werk te kunnen.

b. De ruimtes zijn ingericht met multifunctionele meubels.

c. er is een goede digitale infrastructuur die we op professionele wijze gebruiken

d. we hebben een herkenbare uitstraling in kleur en onderwijskundige inrichting van het gebouw.

De Strategie

De strategie zorgt voor verbinding in waar we vandaan komen en waar we naar toe willen. De Strategie gaat over het handelen. Het vormgeven van hoe we werken. In de ziel zijn de actieve waarden ook onderdeel van de strategie. Evenals in de zaak wensen staan beschreven die van invloed zijn op hetdoen.

In ons dagelijks handelen willen we:

Planmatig werken. Dat wil zeggen dat we benoemen wat ons doel is, waarom we daarvoor kiezen, welke effecten we voor ogen hebben, hoe we daar aan willen werken en hoe we ook steeds toetsen of we de goede dingen doen.

Samen werken. We willen de kwaliteiten van mensen goed gebruiken. Zowel wat betreft kennis en vaardigheden als hun natuurlijke talenten.

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap laten waar het hoort. Dus wat leerlingen zelf kunnen, doen ze zelf. Wat leerkrachten zelf kunnen, doen ze ook zelf. Bij eigenaarschap hoort ook verantwoordelijkheid: het kunnen afleggen van verantwoording over je keuzes en consequenties. Voor iedereen.

Focus houden. We willen met de tijd en energie die we hebben een aantal zaken goed neerzetten. Omdat we niet voor niets keuzes maken in wat we willen. Dus bewust 'ja' zeggen en ook bewust 'nee'. Niet altijd makkelijk, wel noodzakelijk.

Lef tonenom iets nieuws te proberen. Als we vooruit willen, moeten we oude denkbeelden durven los laten en iets nieuws durven uit te proberen. Dat is soms ook spannend. Maar geeft ook energie.

Delenvan ervaringen,vierenvan successen.